İstihare

İstihare nedir? İstihareye nasıl ulaşılır? İstihare için gereklilikler? İstihare gerektiren haller. Peygamberimiz nurumuz Hz. Muhammed’den bu yana istihare içeriğine başlayalım Bismillahirrahmairrahıym.

İstiharenin önemini Peygamberimiz hz. Muhammed Mustafa s.a.v. efendimiz bir çok kez vurgulamıştır. İstiharenin çok mühim bir mesele olduğundan da sıkça bahsetmiştir. Öyle ki ashabına istihareyi adeta emretmiştir.

İstiharede istediğiniz veya olmasını arzuladığınız getirilerin eğer ki olursa hayırlı mı? Olumlu mu? Yoksa musibet ve kötülükler getirecek bir olay mı olduğunu öğrenme imkanı sunan aynı zamanda İslami öngörülerin altında birleşmiş tamamen real ve doğru kullanım ile başarısı kesin olan dini bir öğretidir. İstihare niyeti ile bir istediğinizin olduğu vakit sizi isteğiniz doğrultusunda neler beklemekte bütün içeriğin her yönü ile rüya olgusu içerisinde yorumlanmış şekilde veya formatta kişiye malum olması gösterilmesi diye istiharenin tanımı yapılabilir. Peygamberimiz s.a.v. emrettiğine göre ve istiharenin tabirce sünnet kategorisinde olduğundan yola çıkacak olursak, bende sizlere daha önce istihareyi yapmayı tecrübe etmediyseniz denemenizi ve bu işten büyük haz alacağınızın garanti etmekteyim.

Öyle ki eski devirlerde bundan birkaç asır önce tam anlamıyla istihare olmasa da rüyaların ve olacak olaylara dair ayna tuttuğuna inanan kimseler rüya avcılığı yapmaktalardı. Sıra ile birbirlerini uyandırırlar ve uykudan uyanan kişi gördüğü rüyayı unutmadan yazar kaydeder daha sonra kaldığı yerden uykusuna devam ederek bunu defa en tekrarlardı. Bu rüya görme işinin tamamen değişik bir boyutu.

Biz öncelikli olarak tamamı ile İslami çerçevede uygulanan ve mutlaka sonuç veren istihare nasıl uygulanır bundan bahsedelim. Önce yatağa girmeden evvel usulüne uygun abdest alınır. Eğer abdest dualarını bilmiyorsak her uzvumuzu yıkarken Salavat getiririz.

Sonra niyet ettim ALLAH rızası için İstihare namazı kılmaya der tekbir getiririz. Namazın bütünü iki rekattır. İlk Rekat da Subhaneke okunur , ardından Euzübesmele ve Fatiha okunur , İstihare namazının en bilinen olmazsa olmazı Kafirun suresidir “bu konuda Havas barındırır”. Kafirun suresini okur ve normal iki rekat namaz gibi devam ederek ikinci rekata başlarız. İkinci rekatta Besmele ve ardından Fatiha okuruz, ardından üç kez İhlâs suresini okur sonra son oturuş ile Namazını tamamlamak adına selam veririz.

İstihare Namazı bittikten sonra hiç konuşmamak lazımdır uyku gelene kadar Salavat getirmek bir başka önemli detaydır. Bu İstiharenin herkes tarafından bilinen bir formülü.

Şimdi bilinen başka bir formülü daha belirtecegim. Aynı daha önce bahsettiğim gibi İstihare Namazı kılınır, Namazın bitiminden ve selam verildikten hemen sonra şöyle dua edilir:

“Allâhumme İnnî Estehîruke Bi İlmike vestakdiruke bi kutratike Vema Es’eluke Min Fadlike’l Azîm Feinneke Takdiru Velâ Ekdiru ve Ta’lemu Vela Â’lemu ve Ente Allâmu’l-ğuyûb. Allâhumme İn Kunte Ta’lemu Enne Hâzâ’l, Emre Hayrun Lî Fî Dînî ve Meâşî ve Âkibeti Emrî Âcili Emrî ve Âcilihi Fakdirhu Lî ve Yessirhu Lî Summe Bârik Lî Fîh. Ve İn Kunte Tâ’lemu Enne Hâza’l Emre Şerrun Lî Fî Dînî ve Meâşî ve Âkıbeti Emri Âcili Emrî ve Acilihî Fasrifhu Annî Vasrifnî Anhu Va’kir Liyel Hayra Haysu Kâne Sume Ardinî Bih.” Hemen uyuyacagınız yere geçilir uyku hasıl olana kadar Salavat ile meşgul olunur.Bu yöntemde İstihare için oldukça başarılıdır.

Bunlardan başka bilinmeyen İstihare yöntemleri de vardır şöyleki: Niyet ettim İstihare için 4 rekat Namaz kılmaya der Namaza durursun.

İlk Rekatta Fatiha’dan sonra Vedduha Suresini Okursun: “Ved Duha ,Vel Leyli İza Seca ,Ma Veddeake Rabbüke ve Ma Kala ,Velel Ahiratü Hayrun Leke Minel Üla ,Ve le Sevfe Yu’tıyke Rabbüke Fe Terda ,Elem Yecidke Yetiymen Fe Ava ,Ve Vecedeke Dallen Fe Heda ,Ve Vecedeke Ailen Fe Ağna ,Fe Emmel Yetiyme Fela Takhar ,Ve Emmes Saile Fe La tenher.Ve Emma Bi Nı’meti Rabbike Fe Haddis.”

İkinci Rekatta Fatihadan sonra Tin Suresini okursun: “Vettiyni Vezzeytuni ,Ve Turi Siyniyne ,Ve Hazelbeledil’emiyni ,Lekad Halaknel’insane Fiy Ahseni Takviymin ,Sümme Redednahü Esfele Safiliyne ,İllelleziyne Amenu ve Amilussalihati Felehum Ecrun Gayru Memnuun ,Fema Yukezzibuke ba’du Biddiin ,Eleysallahu Bi Ahkemil Hakimiyn.”

Üçüncü Rekatta Fatihadan sonra İnşirah Suresini Okursun: “Elem Neşrah Leke Sadrek ,Ve Vada’na Anke Vizreke ,Elleziy Enkada Zahreke ,Ve Refa’na Leke Zikreke ,Feinne Me’al’ Usri Yüsren ,İnne Me’al’ Usri Yüsren ,Feiza Ferağte Fensab ,Ve İla Rabbike Fergab.”

Dördüncü Rekatta Fatihadan sonra Kadir Suresini okursun: “İnnâ Enzelnâhü Fî Leyletil Kadr ,Ve Mâ Edrâke Mâ Leyletül Kadr ,Leyletül Kadri Hayrum Min Elfi Şehr ,Tenezzelül Melâiketü Ver Rûhu Fîhâ Bi İzni Rabbihim Min Külli Emr ,Selâmün Hiye Hattâ Matleil Fecr.”

Namazlar bitip selam verince yatağa varmadan şu duayı okuman lazım gelmektedir, Dua şöyledir: “İnneke Alâ Külli Şey’in Kadiyrün. Allahümme İnni Es’elüke Yâ Rabbi Yâ Allahü Yâ Hayyün Yâ Kayyumü Yâ Ğaniyyü Yâ Keriymü ,Yâ Kaviyyü Yâ Aziyzü Yâ Kad,yrü YÂ Basıyrü Abdükez Zaıyfül Fakıyrül Miskıyni Yatlübü ve Yerğabü Minke Kezai Keza ve Keza.”

İstihare haktır ve yüce yaratan ALLAH C.C.’hûdan İstemesini Bilmek lazımdır. Ne Yazık ki her yeni kuşak nesilde böyle nadide ilimler daha gerilere atılmakta ve unutulmaktadır. ALLAH C.C.’hû günahlarımızı bağışlasın. Her an dua ile onu düşünün.

Medyum Esre

arama motoru etiketleri:istihare, istihare nedir?, istihare hakkında, istihare kuralları, istihare duaları, istihare adabı, istihare hakkında detay, istihare nasıl yapılır, medyum, medyum ve istihare, istihare ve medyumlar,